Benvingut a Debatsenxarxa.cat. Per opinar cal estar registrat.

8 debats

53 opinions

25 comentaris

33 usuaris

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS PER A TOTS ELS USUARIS DE L’ESPAI WEB DEBATSENXARXA.CAT

1.- Identificació del titular de l’espai web

L’Associació DEBATSENXARXA.CAT, amb NIF G66558552, domiciliada a Vic (08500), a Ronda Francesc Camprodon, 14, 3-1, i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, és el titular d’aquest espai web.

2.- Objecte d’aquest avís legal

Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web DEBATSENXARXA.CAT, els seus continguts i serveis,  posats a disposició dels usuaris.

3.- Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal

El mer accés i/o utilització d’aquest espai web,  de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’avís legal i condicions d’ús que s’exposen al propi espai web, situat a debatsenxarxa.cat,  en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de DEBATSENXARXA.CAT.

L’usuari declara ser major d’edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d’aquest avís legal i, si no ho és, disposa de l’autorització dels seus pares o tutors.

L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.

El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a debatsenxarxa.cat 

4.- Drets reservats

DEBATSENXARXA.CAT, és el propietari legítim de tots els drets legals de debatsenxarxa.cat, pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l'usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a debatsenxarxa.cat sense el consentiment exprés i per escrit de DEBATSENXARXA.CAT. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

DEBATSENXARXA.CAT es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

5.- Serveis oferts i condicions d’ús

DEBATSENXARXA.CAT, té com a finalitat, en aquest espai web, de facilitar als usuaris una plataforma de comunicació i debat en relació als diferents temes que es proposin, obrint un  espai a la xarxa d’opinions i comentaris sobre temes d’interès social, polític o cultural.

No està permès introduir continguts de caràcter il·legal o no autoritzat a l’espai web. S’entén com a continguts il·legals o no autoritzats, sense que això sigui una llista exhaustiva:

-          Informació falsa, enganyosa o difamatòria de persones o institucions.

-          Informació que infringeixi els drets a la privacitat de qualsevol persona, facilitant dades personals sense la seva autorització o infringint els drets a la protecció del seu honor, la seva intimitat personal o la seva imatge.

-          Informacions amb finalitat comercial.

-          Continguts que vagin contra la dignitat de la persona i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

-          Continguts que puguin anar en contra al dret a la protecció de la infància i a la joventut.

-          Continguts de caire obertament sexual o pornogràfic.

-          Continguts que infringeixin els drets de propietat intel·lectual.

La publicació de qualsevol contingut per part de l’usuari comporta que aquest disposa dels drets de la Propietat Intel·lectual sobre el mateix i que autoritza a DEBATSENXARXA.CAT a reproduir-lo i a la seva difusió en l’àmbit de l’espai web i en qualsevol altre àmbit de publicació i difusió que DEBATSENXARXA.CAT consideri útil.

6.- Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts i serveis de www.debatsenxarxa.cat

DEBATSENXARXA.CAT no controla la utilització que els usuaris facin d’aquest espai web, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d’ús i avís legal. Ni l’entitat titular de l’espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directa o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l’usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió de les informacions o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó. Per cap motiu, DEBATSENXARXA.CAT, tindrà responsabilitat civil cap a l’usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l’ús o la impossibilitat d’usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d’ús i avís legal, tals com la pèrdua d’ingressos, guanys anticipades o la pèrdua de clientela.

DEBATSENXARXA.CAT no es pot fer responsable de la interpretació que els usuaris de l’espai web puguin fer erròniament dels continguts dels mateixos o de les expectatives que, erròniament, s’hagin creat.

DEBATSENXARXA.CAT exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l'incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic, com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.

DEBATSENXARXA.CAT es reserva el dret a retirar de la seva plataforma tots els continguts que consideri que van contra aquestes condicions d’ús, tant a iniciativa pròpia com a iniciativa de qualsevol tercer interessat.

DEBATSENXARXA.CAT no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

DEBATSENXARXA.CAT informa als usuaris dels seus serveis que posa a la seva disposició l’adreça electrònica info@debatsenxarxa.cat als efectes de presentar qualsevol queixa o reclamació en relació al mal funcionament o funcionament defectuós d’aquet espai web o de qualsevol altra reclamació o queixa relativa als serveis que presta l’entitat a través d’aquets portal.

7.- Hiperenllaç i framing

La realització d’un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a debatsenxarxa.cat implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’ús del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

Es permet l’enllaç i/o framing cap a la següent adreça web debatsenxarxa.cat. Tanmateix, també es permet qualsevol  altre enllaç inicial cap un nivell inferior, sempre que es mostri l’origen provinent de DEBATSENXARXA.CAT.

8.- Jurisdicció

Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web. La Llei aplicable serà l’espanyola.

...