Usuari Albert Cartanyà

Antiguitat: 1 any (des de Sep 20, 2016)
Tipus: Usuari registrat
Nom complet: Albert Cartanyà
En quant a mi:

Activitat de Albert Cartanyà

Punts: 114 punts (lloc #6)
Debats: 0
Opinions: 2
Comentaris: 0
Ha votat en: 0 opinions
Atorgats: 0 vots positius, 0 vots negatius
Rebuts: 4 vots positius, 0 vots negatius
...