Usuari Debatsenxarxa.cat

Antiguitat: 1 any (des de Abr 2, 2016)
Tipus: Super Administrador
Privilegis addicionals: Recategoritzar qualsevol debat
Editar qualsevol debat
Editar qualsevol opinió
Editar qualsevol comentari
Editar publicacions de manera silenciosa
Tancar qualsevol debat
Seleccionar una opinió d'un debat
Veure les IPs de les publicacions anònimes
Veure qui ha votat o marcat publicacions
Aprovar o rebutjar entrades
Ocultar o mostrar qualsevol publicació
Esborrar publicacions ocultes
Nom complet:
En quant a mi:

Activitat de Debatsenxarxa.cat

Punts: 112 punts (lloc #10)
Debats: 6
Opinions: 0
Comentaris: 0
Ha votat en: 0 opinions
Atorgats: 0 vots positius, 0 vots negatius
Rebuts: 0 vots positius, 0 vots negatius
...