Usuari Montserrat Rovira

Antiguitat: 1 any (des de Sep 16, 2016)
Tipus: Usuari registrat
Nom complet:
En quant a mi:

Activitat de Montserrat Rovira

Punts: 107 punts (lloc #13)
Debats: 1
Opinions: 1
Comentaris: 0
Ha votat en: 0 opinions
Atorgats: 0 vots positius, 0 vots negatius
Rebuts: 1 vot positiu, 0 vots negatius
...