Usuari com

Antiguitat: 1 any (des de Mar 6, 2017)
Tipus: Usuari registrat
Nom complet:
En quant a mi:

Activitat de com

Punts: 103 punts (lloc #21)
Debats: 0
Opinions: 1
Comentaris: 0
Ha votat en: 0 opinions
Atorgats: 0 vots positius, 0 vots negatius
Rebuts: 0 vots positius, 0 vots negatius
...